2010-01-29: EuroPride, wielki festyn LGBT w Warszawie w lipcu 2010

Warszawa i polska społeczność LGBT będą w tym roku gospodarzami "EuroPride", największej europejskiej parady gejów, lesbijek i osób trans. Imprezy związane z "Europride" trwać będą od 9 do 18 lipca 2010 r. Szacuje się, że do stolicy Polski może przyjechać 20 tysięcy uczestników.

LGBT
Ubiegłoroczny EuroPride w Sztokholmie
piątek, 29 stycznia 2010
Warszawa 1993

Pierwsza pikieta LGBT – kil­ka­naś­cie o­sób za­ma­ni­fes­to­wa­ło swo­je pra­wo do włas­nej mi­ło­ści pod Ko­lum­ną Zyg­mun­ta.
Warszawa 1998
Ponownie na Placu Zam­ko­wym trzech ge­jów z za­sło­nięty­mi twa­rza­mi trzy­ma­ło kart­ki z naz­wa­mi za­wo­dów.
Warszawa 2001
Spontaniczny przemarsz ulicami Warszawy ok. 300 osób z jedną tęczową flagą.
Warszawa 2002
Parada i towarzyszące jej wy­da­rze­nia sta­ły się Fe­sti­wa­lem Kul­tu­ry Queer. W pa­ra­dzie wzię­ło u­dział ok. 1000 o­sób.
Warszawa 2003
Organizatorzy uzyskali wspar­cie za­gra­niczn­ych or­ga­ni­za­cji LGBT. Uczestniczyło w niej ok. 4000 osób w tym go­ście spoza Polski.
Warszawa 2004
Władze Warszawy nie wy­da­ły po­zwo­le­nia na pa­rad­ę, u­za­sad­nia­jąc to m.in. "o­chro­ną mo­ral­no­ści i u­czuć re­li­gij­nych miesz­kań­ców". Za­miast pa­rady od­był się wiec pod ra­tu­szem, któ­ry zgro­ma­dził ok. 2000 osób.
Warszawa 2005
Ponowny brak zgody. O­fic­jal­nym po­wo­dem były wzglę­dy bez­pie­czeń­stwa, Lech Ka­czyń­ski mó­wił o pro­mo­wa­niu ho­mo­sek­su­al­ne­go sty­lu ży­cia, cze­mu on był prze­ci­wny. 11 czer­wca ok. 5000 o­sób paradowało ulicami w we­so­łej i nie­le­gal­nej Pa­ra­dzie Rów­no­ści.
Warszawa 2006-2009
Władze Warszawy nie mogły od­mó­wić wy­da­nia ze­zwo­lenia na mo­cy wy­ro­ku Eu­ro­pej­skie­go Try­bu­na­łu Praw Czło­wie­ka. Pod­czas Dni Rów­no­ści od­by­wa­ły się m.in. fe­sti­wa­le fil­mo­we, kon­fe­ren­cje na­u­ko­we, kon­cer­ty, wy­sta­wy, fo­ra po­li­tycz­ne i biz­ne­so­we.
Warszawa 2010

Parada Równości w ramach EuroPride

Decyzja o tym, że EuroPride 2010 odbędzie się w Warszawie zapadła w połowie września 2007, na konferencji European Pride Organisers Association w Sztokholmie. Będzie to pierwszy EuroPride w Europie środkowo-wschodniej. W uzasadnieniu wyboru Polski organizatorzy uzasadniali — Najwyższy czas zatrzymać dyskryminację, bigoterię oraz łamanie praw mniejszości we wschodniej części Europy. Chcemy, by EuroPride 2010 w Warszawie była symbolem nadchodzących zmian dla wszystkich obywateli tych krajów. Uczestnicy konferencji przypomnieli też, że dwa lata wcześniej ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński wydał zakaz urządzenia Parady Równości, co stało się powodem skutecznego zaskarżenia decyzji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Paradoksalnie ówczesna decyzja prezydenta i jej reperkusje stały się dziś dla Warszawy czynnikiem sprzyjającym. Głównym organizatorem EuroPride 2010 jest Fundacja Równości.

EuroPride zapoczątkowano w Londynie w 1992 roku. Ta stutysięczna parada była pierwszą tak dużą manifestacją gejów i lesbijek w Europie. Od tamtego czasu co roku przeprowadzany jest on w innym europejskim mieście. Przedostatni w Madrycie zgromadził rekordową liczbę 2 mln osób. Każde z tych wydarzeń jest tradycyjnie manifestowaną dumą z bycia sobą w kolejne rocznice wydarzeń, które miały miejsce w Nowym Jorku w 1969 r. i nosi nazwę Christopher Street Day.

Planowane wydarzenia

edytuj

Organizatorzy publikują już listę zapowiedzi wydarzeń związanych z EuroPride. Aktualnie trwa przygotowanie oferty imprez klubowych.

 • 2 lipca
  • Otwarcie EuroFilm Festiwal trwającego do 18 lipca
 • 9 lipca
  • oficjalne otwarcie EuroPride 2010
  • "Ars Homo Erotica", wystawa w Muzeum Narodowym
 • 9-18 lipca
  • Festiwal Filmowy
  • Pride House
  • wystawy i wernisaże
 • 14 lipca
  • L-World
  • konferencja Związków Zawodowych OPZZ
 • 15 lipca
  • Boy George DJ's w M25
 • 15-16 lipca
  • 3rd International GLBT Business Leader Forum
 • 16 lipca
  • konferencja prasowa z udziałem polityków
  • koncert London Gay Men's Chorus w Sali Kongresowej
  • uroczysta gala Nagrody Tolerancji Hiacynt
  • IV turniej Kobiety-Kobietom (eliminacje)
 • 17 lipca
  • parada ulicami Warszawy
  • oficjalny koncert po paradzie
 • 18 lipca
  • IV turniej Kobiety-Kobietom (finał)
 • 16-18 lipca
  • Pride Park, piknik rodzinny


Zobacz też

edytuj

Źródła

edytuj