2012-01-27: W wyniku protestów organizacje konsultujące ACTA z MKiDN przedstawiły swoje stanowiska

sobota, 28 stycznia 2012

Niektóre z organizacji, które w 2010 roku poproszone zostały przez MKiDN o konsultacje w sprawie ACTA, przedstawiły swoje stanowisko. Minister Bogdan Zdrojewski powiedział mediom, że żadna z tych organizacji nie dała odpowiedzi ministerstwu.

Protesty przeciw ACTA
InternetPrawo i przestępczość

Wbrew opinii ministra Zdrojewskiego, jedna z organizacji (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) wyraziła swoje krytyczne zdanie na temat porozumienia ACTA kilka miesięcy temu. W wyniku protestów przeciw temu porozumieniu, także kilka innych organizacji zdystansowało się od poparcia. W artykule przedstawiamy stanowiska organizacji w sprawie ACTA oraz informacje wiążące się pośrednio z kwestią podpisania tego porozumienia przez Polskę.

Jak donosi Rzeczpospolita, BSA, FOTA, Polska Izba Książki, ZAiKS oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych poparły ACTA jesienią 2011 w liście otwartym do premiera. Mimo że tekst porozumienia został zamieszczony przez Radę Unii Europejskiej na ostatniej stronie komunikatu prasowego komisji rolnictwa i rybołówstwa, to nie przedstawiono informacji, aby jakiś podmiot z tej branży w Polsce brał udział w konsultacjach. Przewodniczącym komisji był minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.

Na pierwszym miejscu wśród konsultantów ministerstwa znajduje się Business Software Alliance (BSA), który tworzą głównie amerykańskie firmy związane z oprogramowaniem zamkniętym:

Organizacja Stosunek wobec ACTA
Business Software Alliance - BSA nie wyraziło wprost swojego stosunku wobec ACTA w Polsce. Natomiast 4 października 2011 wręczyło Bogdanowi Zdrojewskiemu, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego certyfikaty "potwierdzające wdrożenie najwyższych standardów zarządzania zasobami informatycznymi" w ministerstwie. Na stronie BSA nie ma informacji, aby inne ministerstwa otrzymały takie certyfikaty.
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Brak informacji na temat stosunku NOT wobec ACTA
Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej Dyrektor generalny FOTA - Mariusz Kaczmarek - powiedział, że porozumienia ACTA jest konieczne. Samo krajowe ustawodawstwo nie załatwi sprawy, jeżeli użytkownicy bądź administratorzy umieszczają swoje treści gdzieś na serwerach poza granicami kraju. W związku z tym takie porozumienie jest niezbędne, żeby wypracować podstawowe standardy współpracy międzynarodowej, aby móc skutecznie chronić prawa własności intelektualnej. Odnosząc się do kwestii wolności słowa, stwierdził: Nie zgadzamy się z zarzutami, że porozumienie ACTA miałoby naruszać wolność w internecie czy ograniczać swobodę wypowiedzi.
Stowarzyszenie poparło ACTA jesienią 2011 w liście otwartym do premiera.
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych W profilu KIPA na Facebooku zamieszczono komunikat: 17 maja 2010 otrzymaliśmy z MKiDN prośbę o konsultację umowy ACTA do dnia 31 maja 2010. Tekst umowy nie został załączony, w prośbie umieszczony był link do dokumentu na stronie internetowej Komisji Europejskiej, który udostępniamy. KIPA nie odpowiedziała na prośbę z braku mocy przerobowych. Na swojej stronie natomiast zamieszczono informacje o wynikach z raportu badawczego "Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści" z następującym komentarzem: Pomijając telewizję, Polacy aż trzykrotnie częściej korzystają z kultury w sposób nieformalny niż formalny (odpowiednio 39% i 13%) - pożyczając sobie książki, oglądając filmy online lub ścigając pliki z sieci. Co zaskakujące, to właśnie te osoby, które najczęściej zdobywają treści kulturowe za pośrednictwem Internetu, również najczęściej kupują książki w księgarni, są klientami sklepów muzycznych i najczęstszymi bywalcami seansów kinowych.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Na stronie głównej zamieściła zaktualizowaną 25 stycznia informację o Memorandum w sprawie stanowiska Polski wobec ACTA. Dodano do komunikatu komentarz: Obecnie podtrzymujemy konieczność zbadania umowy ACTA przez ETS. oraz Niestety żaden z adresatów naszego Memorandum nie podjął dyskusji ani wyjaśnień na ten temat.
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej Na stronie głównej PIKE zamieszczone zostało stanowisko tej organizacji, wraz z komentarzem prezesa zarządu Jerzego Straszewskiego: Przyłączamy się do apelu o rozważenie wpływu regulacji ACTA na obszar praw autorskich w Polsce. Nie sposób jednak pominąć faktu, że podstawą regulacji tego obszaru jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która nie respektuje transparentnych i sprawiedliwych zasad dotyczących współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego rynku”
Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "SYGNAŁ" Brak informacji na temat stosunku stowarzyszenia wobec ACTA
Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej Brak informacji na temat stosunku stowarzyszenia wobec ACTA
ACTA i OZZ
Ponad połowa organizacji proszonych o konsultacje to organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, działające na mocy decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Spośród nich znaleźliśmy informacje, że jedynie warszawski okręg ZPAP na swojej stronie internetowej napisał, iż nie brał udziału w konsultacjach w sprawie ACTA i nie wie jaka była decyzja głównego zarządu w tej sprawie, a Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" wskazało na potrzebę merytorycznej dyskusji nad porozumieniem. Znaczna część poparła decyzję ministra po rozpoczęciu protestów przez internautów bez żadnych zastrzeżeń do tej umowy.
Organizacja Stosunek wobec ACTA
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO Brak informacji na temat stosunku stowarzyszenia wobec ACTA
Stowarzyszenie Twórców Ludowych Brak informacji na temat stosunku stowarzyszenia wobec ACTA
Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL Brak informacji na temat stosunku stowarzyszenia wobec ACTA
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych "KOPIPOL" Brak informacji na temat stosunku stowarzyszenia wobec ACTA
Związek Artystów Scen Polskich ZASP Brak informacji na temat stosunku związku wobec ACTA
Związek Artystów Wykonawców STOART Brak informacji na temat stosunku związku wobec ACTA
Związek Polskich Artystów Fotografików Brak informacji na temat stosunku związku wobec ACTA
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg warszawski ZPAP poinformował, że nie uczestniczył w żaden sposób w konsultacjach. Jeśli rozmowy były prowadzone to bez wiedzy tegoż okręgu.
Związek Producentów Audio Video ZPAV W imieniu ZPAV w mediach wypowiedział się wiceprzewodniczący zarządu tej organizacji, Piotr Kabaj: Ważną zaletą ACTA jest ukształtowanie współpracy międzynarodowej w sferze zwalczania naruszeń praw autorskich, co przy globalizacji treści ma zasadnicze znaczenie w naszym przypadku. Powiedział, że nie rozumie zamieszania wokół porozumienia. Ten dokument nie reguluje w zasadzie kwestii praw autorskich, zresztą polskie prawo autorskie jest często szersze niż postanowienia ACTA. Także nas interesuje przede wszystkim, by mieć możliwość zwalczania piractwa w skali globalnej.
Stowarzyszenie Filmowców Polskich Prezes stowarzyszenia, Jacek Bromski stwierdził, że ci, którzy kradną utwory filmowe, nie rozumieją, że jeśli filmy nie będą przynajmniej na siebie zarabiały, to być może nowych filmów nie będzie już wcale. ACTA pomoże nam ścigać tych ludzi, którzy poprzez kradzież bogacą się na sprzedaży cudzej własności. Podkreślił, że ACTA w polskim prawie niczego nie zmieni. Jeśli chodzi o opinie formułowane w Polsce na temat ACTA, moim zdaniem szaleje demagogia. To nie jest prawda, jakoby ta umowa +kneblowała usta+ wolności internetowej. Takie opinie świadczą, że być może ci internauci, którzy protestują, przeczytali umowę ACTA, ale nie znają prawa polskiego.
Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka Nie jest znane stanowisko stowarzyszenia ProMarka. Według rejestru KRS znajduje się ono w likwidacji (data aktualizacji 7 listopada 2011)
Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT Brak informacji na temat stosunku stowarzyszenia wobec ACTA
Stowarzyszenie Architektów Polskich Brak informacji na temat stosunku stowarzyszenia wobec ACTA
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP Brak informacji na temat stosunku stowarzyszenia wobec ACTA
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" Przedstawiono stanowisko na stronie stowarzyszenia popierające ACTA, wskazując na potrzebę merytorycznej dyskusji. ACTA zapewnia przede wszystkim silniejszą ochronę interesów majątkowych polskich twórców i wydawców poza granicami Unii Europejskiej i to jest zasadniczą mocną stroną tej umowy i powinno przemawiać za jej podpisaniem przez Polskę. Jednocześnie „Polska Książka” uważa, że pilnie potrzebna jest merytoryczna, a nie tylko medialna, dyskusja zainteresowanych środowisk, obejmująca także zwiększenie społecznej świadomości w odniesieniu do ACTA. (...) Przychylamy się przy tym do opinii, iż należy wprowadzić przy przyszłym stosowaniu ACTA odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące ochronę własności intelektualnej, a także ochronę swobody wypowiedzi i komunikowania oraz chroniące przed pozaprawną ingerencją w treści publikowane w Internecie.
Stowarzyszenie poparło ACTA jesienią 2011 w liście otwartym do premiera.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Stowarzyszenie na swojej stronie odniosło się do porozumienia ACTA. Napisano w nim m.in. Artykuły 26 i 27 ACTA stwarzają gwarancje zachowania wolności słowa, prywatności, sprawiedliwego procesu, wolności handlu elektronicznego oraz praw konkurencji. (...) Porozumienie ACTA ma także na celu wzmocnienie świadomości społecznej w ochronie własności intelektualnej. Niepodpisanie go będzie stanowić potwierdzenie, że Polska akceptuje nielegalne wykorzystywanie utworów oraz utrwala opinię, że jest największym piratem w UE. Dyrektor generalny ZAiKS stwierdziła natomiast: "Mamy obowiązek popierać wszystko, co państwo polskie chce zrobić dla ochrony interesów polskich twórców. Myślę, że to naturalna reakcja" Dodał, że zapewne twórcom ani organizacjom, które twórców reprezentują, nie chodzi o użytkowników prywatnych, ludzi, których zamiarem jest prezentowanie takich filmików w kręgu osób najbliższych. Mimo, że stwierdził W przypadku utworów muzycznych to sam twórca decyduje o tym, czy chce kogoś +ścigać+, czy nie chce za zamieszczenie jego utworu w internecie bez wiedzy autora., to kilka lat temu ZAiKS negował możliwość decydowania przez internautów o tym, by ktoś ich pliki muzyczne mógł wykorzystywać bez uzyskania zgody.
Stowarzyszenie poparło ACTA jesienią 2011 w liście otwartym do premiera.
ACTA i media
Polskie stacje telewizyjne, które MKiDN także wybrało do konsultacji dokumentu ACTA, nie przedstawiły swojego stanowiska w tym aspekcie. Poza relacjonowaniem wydarzeń, także aktywnie niektóre osoby działające w tych telewizjach, włączyły się w działania związane z nagłaśnianiem ACTA. Jednocześnie telewizje te nie dały czytelnego sygnału, że były również konsultantami umowy.
Organizacja Stosunek wobec ACTA
Telewizja POLSAT S.A. Reporter Polsatu Tomasz Machała w swoim serwisie "Kampania na żywo" zamieścił w dniu 23 stycznia 2012 stenogram z posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej, która 31 sierpnia 2011 obradowała nad inicjatywą ACTA, wskazując brak jej krytyki ze strony posłów. Ponad miesiąc wcześniej dokument ten analizował Piotr Waglowski w serwisie vagla.pl, jednakże nie odbiło się to na relacjach w mediach. W czasie protestów Waglowski za to ciągle był pytany o ACTA przez dziennikarzy. Dokumentu tegoż posiedzenia, opublikowanego w sierpniu 2011 nie można było znaleźć poprzez wyszukiwarkę Google po wpisaniu w nią fragmentów tekstu.
Telewizja Polska S.A. TVP zaprosił do programu Tomasza Lisa Zbigniewa Hołdysa, który twierdził, że popiera ACTA. W 2006 roku doszło między Business Software Alliance a Zbigniewem Hołdysem do ugody po wykryciu w jego firmie kilka lat wcześniej nielegalnego oprogramowania.
TVN S.A. Po opublikowaniu w serwisie tvn.pl suchego komunikatu (za PAP) z listą organizacji konsultujących sprawę ACTA w dniu 24 stycznia 2012, pierwszy komentarz w tym serwisie pojawił się dopiero w dniu następnym. Pod newsem znajdowało się jedynie 10 komentarzy. Nie dodano do tego wykazu żadnych komentarzy, a tytuł, w odróżnieniu od innych serwowanych w tvn.pl nie miał charakteru "gorącego newsa". W przypadku takiego komunikatu w wyborcza.pl opublikowanym 2 godziny wcześniej (także za PAP) nie oddano żadnych głosów za czy przeciw, co serwis ten umożliwiał. W późniejszym czasie lista ta wywoływała gorące debaty internautów.

Piotr Waglowski w swoim serwisie podkreślił kwestię braku neutralności mediów:

Otóż media tradycyjne, a także sami dziennikarze, są tu stroną. W kontekście ACTA nie widzę nigdzie analiz dziennikarskich na temat tego, co dokładnie znalazło się w stanowiskach na temat ACTA, które do MKiDN przesłały TVN, Telewizja Polska czy Polsat.

Źródła edytuj