2011-05-20: Do współpracy nad projektem Wiki Lubi Zabytki przystąpiły NID i OSM

piątek, 20 maja 2011

W czwartek, 19 maja, doszło do porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Wikimedia Polska a Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawie udzielenia patronatu nad konkursem „Wiki Lubi Zabytki” oraz współpracą obu instytucji nad jego organizacją. W tym samym dniu Deklaracja o Współpracy i Partnerstwie w ramach Projektu Wiki Lubi Zabytki została oficjalnie podpisana przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska.

Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Miniony tydzień stał pod znakiem sporej aktywności Wikiprojektu:Wiki Lubi Zabytki. Zaledwie w niedzielę zakończyło się spotkanie europejskich koordynatorów projektu Wiki Loves Monuments, podczas którego ogłoszono oficjalnie współpracę m.in. z Radą Europy oraz europejską biblioteką cyfrową Europeana, a już w czwartek w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa doszło do spotkania pomiędzy reprezentantem Stowarzyszenia Wikimedia Polska a Dyrektor NID-u, Pauliną Florjanowicz, wraz z zespołem.

Podczas spotkania doszło do porozumienia w sprawie współpracy społeczności Wikimedia oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa nad organizacją konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki oraz udzielenia przez NID honorowego patronatu nad przedsięwzięciem. Wyrażono m.in. chęć przekazania posiadanego przez NID wykazu zabytków nieruchomych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, a także do obopólnej promocji projektu, m.in. przy okazji organizowanych przez NID Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbędą się w dniach 10-11 i 17-18 września; tematem tegorocznych EDD są „kamienie milowe”.

Oficjalne ogłoszenie współpracy i patronatu NID-u nad konkursem powinno zostać ogłoszone w najbliższym czasie; obecnie trwają zaawansowane prace prawno-techniczne nad przygotowaniem tekstu porozumienia, które miałoby określać zobowiązania obu stron w działaniach nad organizacją konkursu.


Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) to narodowa instytucja kultury, która tworzy podstawy dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa — gromadzi i upowszechnia wiedzę o zabytkach, wyznacza standardy ich ochrony i konserwacji oraz kształtuje świadomość społeczną celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń.

NID realizuje swoją misję poprzez m.in. gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków oraz kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa.

Podpisanie Deklaracji o Współpracy i Partnerstwie w ramach Projektu Wiki Lubi Zabytki edytuj

Również w czwartek doszło w Warszawie do podpisania Deklaracja o Współpracy i Partnerstwie w ramach Projektu Wiki Lubi Zabytki przez przedstawiciela nowopowstałego Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska, które gromadzi polskojęzycznych użytkowników serwisu OpenStreetMap. Podpisanie Deklaracji przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska może być uznawane za zakończenie pierwszego etapu przygotowań, w którym starano się podjąć współpracę z jak największą ilością zarówno organizacji pozarządowych, jak i instytucji rządowych i samorządowych.

Deklarację o Współpracy i Partnerstwie podpisały również współpracujące nad organizacją projektu od pewnego czasu Fundacja Projekt: Polska, reprezentująca Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, a także Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, którego reprezentanci aktywnie uczestniczą w działalności Wikiprojektu:Wiki Lubi Zabytki, tworząc wykazy zabytków znajdujące się na obszarze województwa śląskiego.

Deklaracja tworzy podstawy instytucjonalne dla współpracy przy organizacji otwartego konkursu fotograficznego, który, będąc częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy Wiki Loves Monuments, ma na celu sfotografowanie wszystkich zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Polski.

Źródła edytuj