2010-08-28: Będziemy mieli w kulturze sytuację podobną do średniowiecznej – wywiad z Umbertem Eco: Różnice pomiędzy wersjami

c.d. tłumaczenia
(c.d. tłumaczenia)
(c.d. tłumaczenia)
 
=== ===
{{pyt|Aubrey}}''Niestety, nie mając w tej chwili dostępu do internetu nie możemy sprawdzić artykułu o Piusie XII i holokauście, jednak Wikipedia kieruje się zasadą neutralnego punktu widzenia, który nie jest tożsamy z prawdą, lecz oznacza obiektywny punkt widzenia, który zawsze może być jeszcze udoskonalony. Stąd publikuje zwykle wersje artykułu zawierające również krytykę tej właśnie wersji.'' Zgodnie Followingz azasadą principlesyntezy, ofistnieją ''synthesis'' there aresekcje - unsignedniepodpisane - sectionsbędące thatucieleśnieniem mighttego, embodyo whatczym youwłaśnie justpan saidpowiedział. AsNp. example,artykuł theo [[:w:Silvio Berlusconi|pageBerlusconim aboutjest Silvioproblematyczny Berlusconi]][mowa o artykule we iswłoskiej problematic.''}}wersji językowej Wikipedii]''
 
'''Eco''': INigdy nevernie wentdo toniego seenie itzaglądałem.
 
{{pyt|Aubrey}}Prawie zawsze jest częściowo zabezpieczony ze względu na spory. W każdym razie, staramy się relacjonować stanowisko obu stron. Oczywiście istnieje pewna hierarchia: zawsze jest jakieś dominujące stanowisko, które przedstawia się najpierw, ale zaraz po nim jest drugie. Przychodzi mi na myśl przykład artykułu o Beppe Grillo [znów mowa o artykule we włoskiej Wikipedii], gdzie znajduje się jego biografia i sekcja na temat krytyki, starannie uźródłowiona.''
{{W@H Domanda|''It's almost always semi-protected, being it often theathre of quarrels. Anyway, we try to report both the positions. Of course there's an hierarachy: there's always a dominant postition, introduced first, but followed by the second one. An example coming to my mind is the article about [[:w:Beppe Grillo|Beppe Grillo]], where there's his biography and then a section of critics, with the sources duly cited.''
 
''Celem jest zatem zrelacjonowanie i dokonanie syntezy na stronie (lub stronach, jeśli jedna okaże się zbyt duża) Wikipedii tego, co powiedzieli inni ludzie. Wikipedia integruje, jest tworem czerpiącym z zewnątrz, ponieważ jest źródłem wtórnym, a nie źródłem pierwotnym, o czym często się zapomina. Nie wiem, czy tradycyjna encyklopedia definiuje się jako źródło pierwotne czy wtórne. Dla Wikipedii źródła są czymś innym, my po prostu z nich czerpiemy. Cytujemy je: jeśli mówią nieprawdę, my je tylko zacytowaliśmy. Zawsze jest subiektywizm w wyborze tego, co, gdzie i jak cytujemy, ale koniec końców, Wikipedia stara się oddawać - przy wszystkich jej ograniczeń - rzeczywistość taką, jaką ukazują ją inne źródła. Problem hierarchii na stronie jest wciąż obecny i faktem jest, iż "nie ma faktów, są tylko interpretacje". W tym sensie występuje ewidentna tymczasowość, której jesteśmy świadomi.''
''The aim, then, is to report and synthetize on a page (or more, should it grow too much) what other people said. Wikipedia integrates, it's a being that feeds from the outside, because it's a ''teritiary source'', not a ''primary source'', and this is often forgotten. I don't know whether a traditional encyclopaedia defines itself as primary or tertiary. For Wikipedia the sources are somewhere else, we just take from them. We cite them; if they say wrong things, we just cited them. There's always bias in the choice of what to cite, where to cite and how to cite but, at the end, Wikipedia tries to report - with all its limits - the reality as faceted by the other sources. The problem of the hierarchy of the page is still present, and the fact that "there are no fact, but only interpretations". In this sens there's a very evident and aware temporariness. ''}}
'''Eco''': Of courseOczywiście, everythingwszystko canmoże changesię zmienić tomorrowjutro.
 
{{pyt|Aubrey}}''Zasady Wikipedii mówią, że "nie istnieje wersja ostateczna". Artykuł zawsze można poprawić. W sensie kulturowym, Enciclopedia Italiana chyba nie patrzy na swoją misję w taki sposób.''
{{W@H Domanda|''Wikipedia guidelines say that "''A final version does not exist''". An article is always amendable. Culturally, maybe a Treccani doesn't see its work this way.''}}
 
'''Eco''': Nie, ponieważ artykuły w Enciclopedia Italiana są wyraźnie podpisane. Artykułu "faszyzm", którego autorem jest Giovanni Gentile, nie można zmienić. Można go usunąć, zamienić na inny lub pozostawić takim, jakim jest.
'''Eco''': No, because Treccani has very signed articles. The article "[[:w:Fascismo|Fascismo]]", written by [[:w:Giovanni Gentile|Gentile]], cannot be modified; either you delete it and substitute it, or you leave it like it is.
 
{{pyt|Aubrey}}''Poza tym ten na ten artykuł wpłynął jego kontekst; dzisiaj, po siedemdziesięciu latach, moglibyśmy powiedzieć, iż Enciclopedia Italiana była subiektywna.''
{{W@H Domanda|''Article that, besides, was affected by its context: today, after seventy years, we'd say that the Treccani was ''biased''.''}}
 
'''Eco''': Tak, dlatego pozostaje w swej oryginalnej postaci i nie jest zmieniana. Taki był ten artykuł i nie wznawia się go. Oczywiście tworzony jest suplement. Przeznaczeniem Enciclopedia Italiana jest "wikipedyzacja".
'''Eco''': Yes, that's why it remains and is not modifiable, because that is the article and is not reprinted. They create an appendix, of course. The destiny of the Treccani is to ''wikipedize'' itself.
 
{{W@H Domandapyt|Aubrey}}''DoMyśli youpan, think they'llże dotak itzrobią?''}}
 
'''Eco''': Przy obecnym tempie odnawia się kultury, jeśli encyklopedia nie aktualizuje się on-line miesiąc w miesiąc, jest skazana na wieczną zagładę. Nawet jeśli mówi o Parmenidesie, bo nawet jutro może się ukazać książka rzucająca na niego nowe światło... ale mniejsza o Parmenidesa. Weźmy na przykład hasło "samolot": kto wie co mówił artykuł o Concordzie zanim Concorde się rozbił.
'''Eco''': With the current speend of renewal of the culture, if an encyclopedia doesn't go online for being updated month by month, is doomed forever. Even when it talks about [[:w:Parmenides|Parmenides]], because even tomorrow a book casting a new light on him can be published... but never mind of Parmenides. Take "[[:w:Aeroplane|Aeroplane]]", as example: who knows what the article about the "[[:w:Concorde|Concorde]]" said before the Concorde crashed.
 
{{W@H Domanda|''Besides, Treccani tried to "wikipedize" itself. They opened some articles, asking the users to send some edits in...''}}
26

edycji